ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το «Εργαστήριο Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών (Software and Interactive Technologies Lab, «SWITCH»)» έχει ως αποστολή:

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
 2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
 4. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/27-4-1984): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
 5. Την ανάπτυξη (παραγωγή) λογισμικού σύμφωνα με την πελατοκεντρική διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού που προβλέπεται από την πιστοποίηση ISO 9001:2008 του Εργαστηρίου στη διοίκηση παραγωγής λογισμικού.
 6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε δικαστήρια κτλ.) σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 7. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
 8. Τη διεκδίκηση και ανάληψη ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς, ή άλλους πόρους, δημόσιους ή ιδιωτικούς.
 9. Την έκδοση περιοδικών.
 10. Την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης εκπαίδευσης:
          i. στις επιστημονικές περιοχές «Πληροφοριακά Συστήματα» και «Τεχνολογίες Μάθησης» του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορική,
          ii. στις κατευθύνσεις «Τεχνολογία Γνώσης, Δεδομένων και Λογισμικού» και «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική και Επικοινωνίες, του Τμήματος Πληροφορικής,
          iii. στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός», του Τμήματος Πληροφορικής και
          iv. στο Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση» των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.
 11. Την εφαρμογή της έρευνας που παράγει το εργαστήριο στη σημερινή κοινωνία και συγκεκριμένα στη βελτιστοποίηση διαδικασιών και αποφάσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα των σχετικών επιχειρηματικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του σημερινού κόσμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η εργαστηριακή ομάδα μας αποτελείται από X μέλη ΔΕΠ, Y επιστημονικούς συνεργάτες και Z υποψήφιους διδάκτορες. H ομάδα μας δραστηριοποιείται γύρω από διάφορους επιστημονικούς τομείς όπως τα Συστήματα Υποστήριξης της Συνεργατικής Μάθησης, τα Εικονικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου, τη Μουσική Πληροφορική και τις Μαθηματικές θεμελιώσεις της Πληροφορικής...(Θέλει update)

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Research Areas:

Phone:
Location:

Google Scholar Link:
Researchgate Link:
Personal Webpage:
Short CV:
Web Conferencing,Computer Supported Collaborative Learning
+30-231099.8990
Kalamaria, Office 20, Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki, Greece
Thrasyvoulos Tsiatsos is currently Assistant Professor in the Department of Informatics of Aristotle University of Thessaloniki. He obtained his Diploma, his Master's Degree and his PhD from the Computer Engineering and Informatics Department of Patras University (Greece). His research interests include Networked Virtual Learning Environments, Computer Uses in Education, Evaluation methods of Internet Learning Environments and Open and Distance Education using Multimedia and Internet Technologies. He has published more than 90 papers in Journals and in well-known refereed conferences and he is co-author in 3 books. He has been a PC member and referee in various international journals and conferences. He has participated in R&D projects such as OSYDD, RTS-GUNET, ODL-UP, VES, ODL-OTE, INVITE, EdComNet, VirRAD, SAPSAT, E-internationalization for Collaborative Learning (EICL) and Education of oreign and Repatriated Students (NSRF – National Strategic Reference Framework, 2007–2013). Also he is member Technical Chamber of Greece
Research Areas:

Phone:
Location:

Google Scholar Link:
Researchgate Link:
Personal Webpage:
Short CV:
Conversational Pedagogical Agents Computer Supported Collaborative Learning
+30-231099.1938
Kalamaria, Office 22, Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki, Greece
Stavros Demetriadis holds a Bachelor Degree from Physics Department, Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) (1983) and a 2year Master Diploma in Electronic Physics (1986). Being a high school Informatics teacher since 1989 he grew an interest in the use of Information and Communication Technologies (ICT) in Education and he entered the Department of Informatics, AUTh as a PhD student and research assistant in 1993. He got his PhD in "Multimedia Technology in Education" in 2000 and joined the Department of Informatics, AUTh as a Lecturer in 2002.
Stavros Demetriadis is currently an Assistant Professor with the Department of Informatics, AUTh teaching courses and conducting research in the broader area of Technology-Enhanced Learning.
His research interests include:
- Adaptive and Intelligent systems for Collaborative learning support
- Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) with emphasis on Collaboration Scripts
- Multimedia learning
- Advancing students' Computational Thinking with the use of Educational Robotics and Tangible systems for programming
- Teacher Training in the Use of ICT for Learning
- Constructivist Learning Environments
- Game-based Learning
His current (September 2011) scientific publications are:
- 23 papers in International Journals (refereed)
- 51 papers in Proceedings of International Conferences (refereed)
- 39 papers in Proceedings of Greek National Conferences (refereed)
- 6 Chapters in international edited volumes (refereed)
- 5 books in Greek (author or co-author)
Research Areas:
Phone:
Location:


Google Scholar Link:
Researchgate Link:
Personal Webpage:
Short CV:
-
+30-231099.8406
New Building of School of Sciences, Office 4.15, Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki, Greece
-
Research Areas:

Phone:
Location:

Google Scholar Link:
Researchgate Link:
Personal Webpage:
Short CV:
Open Source Software, Software Engineering, Enterprise Information Systems
+30-2310-991910
Thessaloniki

Google Scholar
Researchgate
Ioannis Stamelos is a Professor at the Department of Informatics of the Aristotle University of Thessaloniki, Greece, where he carries out research and teaching in the area of Software Engineering, Open Source Software and Information Systems. He holds a diploma of Electrical Engineering (1983) and a PhD in Computer Science by the Aristotle University of Thessaloniki (1988). In the period 1985-1986 and 1988-1994 he was a Senior Researcher at CSELT (Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni) in Torino, Italy, working on CAD for VLSI and Software Quality. During 1995-1996 he was the Systems Integration Director of STET HELLAS, a mobile operator in (Athens, Greece). He has published approx. 200 articles in refereed international journals, conferences, etc. He is/was the scientific coordinator or principal investigator for his University in ~30 research and development projects in Information & Communication Technologies, with funding from national and international organizations. He is also member of the Board of Directors of the Hellenic Society for Free/Open Source Code and an adjunct Professor at the Hellenic Open University.

To be filled

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Research Areas:

Phone:
Location:

Google Scholar Link:
Researchgate Link:
Personal Webpage:
Short CV:
Technical Debt, Software Metrics, Empirical Software Engineering
-
Thessaloniki

Google Scholar
Researchgate
-
Dr. Apostolos Ampatzoglou is a Guest Researcher at the Department of Computer Science of the University of Groningen, where he carries out research in the area of software engineering. In the period 2013-2016 he was an Assistant Professor at the same department, carrying out research and teaching in software engineering. He holds a BSc on Information Systems (2003), a MSc on Computer Systems (2005) and a PhD in Software Engineering by the Aristotle University of Thessaloniki (2012). His current research interests are focused on technical debt, reverse engineering, software maintainability, software quality management, open source software engineering and software design. He has published more than 65 articles in international journals and conferences. He is/was involved in 15 research and development projects in Information & Communication Technologies with funding from national and international organizations. Finally, he serves as a reviewer in numerous leading journals of the software engineering domain, and as a member of various international conference program committees.

TEST Two

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum'

LEARN MORE

TEST Three

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum'

LEARN MORE

TEST Four

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum'

LEARN MORE

ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Research Areas:


Phone:
Location:

Google Scholar Link:
Researchgate Link:
Personal Webpage:
Short CV:
Game Based Learning, Augmented Reality, Natural User Interfaces, VLEs, Distance Learning
(+30) 2310991935
Et. Antistaseos 16 (Office 6),Thessaloniki

Google Scholar
Researchgate
-
Nikolaos Politopoulos Received, both, the BSc degree (2013) and the MSc degree (2015) in Information and Communication Technology in Education from the Computer Science Department of Aristotle University of Thessaloniki, Greece. He works, mainly, as a Web Designer and Web Developer. He currently designs his game for his dissertation in “Learning Technologies using Natural User Interfaces” which will lead on the PhD defense. He has published so far 10 scientific articles in international conferences proceedings and 3 in Greek conference proceedings. His research interests include human computer interaction, natural user interfaces, serious games, active video games, augmented reality, 3D virtual learning environments and computer supported collaborative learning. His current and past teaching activity comprises the delivery of a wide range of teaching modules, including Programming languages, Game Development, Multimedia technology and design.
Research Areas:

Phone:
Location:

Google Scholar Link:
Researchgate Link:
Personal Webpage:
Short CV:
Web Conferencing, Mobile Learning, DistanceLearning, Affective Computing
(+30) 2310991935
Et. Antistaseos 16 (Office 6),Thessaloniki

Google Scholar
Researchgate
-
PhD Candidate Panagiotis Stylianidis, MSc graduated from Informatics Department of Aristotle University of Thessaloniki in 2011. He received his Master of Information Technologies in Education degree in 2013 from the Informatics Department of Aristotle University of Thessaloniki. Since 2014 his is a PhD candidate in Information Technologies in Education of the Informatics Department of Aristotle University of Thessaloniki.Worked for one year on a project about teacher lifelong training that included live streaming sessions, volunteered for 3 years as administrator for a CMS and video-conference tool for the Greek Association of Alzheimer's Disease and Related Disorders. His Bachelor Thesis was to create an educational flash game about road safety and regulations.
Research Areas:


Phone:
Location:

Google Scholar Link:
Researchgate Link:
Personal Webpage:
Short CV:
Computer Supported Collaborative Learning, Pedagogical Intelligent Agents, Game Based Learning
+(30)-2310991937
Et. Antistaseos 16 (Office 6),Thessaloniki

Google Scholar
Researchgate
-
Education
PhD Candidate, Computer Science Department, Faculty of Science, Aristotle University of Thessaloniki, laboratory of "Information and Communication Technologies in Education" (2010-) Master of Science, Computer Science Department, Faculty of Science, Aristotle University of Thessaloniki, laboratory of "Information and Communication Technologies in Education" (2009). Degree in Computer Science, Department of Informatics, Athens University of Economics and Business (AUEB).
Organizations

IEEE Computer Society
IEEE Education Society
ACM
ΕΠΥ (Greek Computer Society)

TEST Four

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum'

LEARN MORE

ΑΝΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Mavridis Apostolos, Stergios Tegos, Ioannis Magnisalis, Theodosios Sapounidis, Maria Kyprianidou, Andreas Konstantinidis, Anastasios Karakostas, George Triantafyllakos, Pantelis Papadopoulos, Vicky Myroni, Kostas Liotsios, Panagiotis Siozos, Stavros Filippidis, George Palegeorgiou, Evangelos Triantafyllou, Athanasios Karoulis, Stavros Demetriadis
 • Authors: Dimitriadis Stavros, Karagiannidis Charalampos, Pomportsis Andreas, Tsiatsos Thrasyvoulos
 • Publisher: Tziolas
 • ISBN: 960-418-142-4
 • Publication year: 2007
 • Number of pages:321

What is flexible learning? or-more accurately - how learning could be flexible? Why distance learning and tele-education are forms of flexible learning? What is it and how is it related to flexible learning and to adaptive collaborative environments and why is an organization interested in the fast-learning? What tools are available and how to use them? The book answers the above questions. The book addresses readers who wish to learn both the theoretical issues, and widespread development tools on flexible learning. It gradually introduces the reader to the subject, starting with the presentation of a general conceptual framework for the flexible learning, going to the "classic" issues of distance education and tele-education (especially of the tele-training), and it ends with the particular issues of adaptive educational systems and co-operative and virtual learning environments. Finally, it presents a series of tutorials concerning the usage of development tools for (a) creating web-sites and (b) digital educational content.

Book 2 information

Book 3 inforamtion

1000000

Lines of code Written

1000

Papers submitted

9001

Bugs Squashed

150000

Cups of coffe drank

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το MentorChat είναι ένα πρωτότυπο σύστημα υποστήριξης της συνεργασίας που εστιάζει στη χρήση ευέλικτων διαλογικών πρακτόρων με στόχο την υποστήριξη της συνεργασίας και τη δημιουργία πρόσφορων συνθηκών παραγωγικού διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευομένων.
Το MentorChat αναπτύχθηκε ως ένα διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό/ερευνητή να οργανώσει μια συνεργατική εκπαιδευτική δραστηριότητα και να παραμετροποιήσει τις παρεμβάσεις του διαλογικού πράκτορα. Για την υλοποίηση του MentorChat χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες προγραμματισμού HTML5, CSS3, AJAX, PHP και MySQL. Το MentorChat μπορεί αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει δραστηριότητες τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Η αρχιτεκτονική του βασίζεται στο μοντέλο του «πελάτη-εξυπηρετητή» που επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργήσει αποδοτικά για πολλαπλές ομάδες επιμορφούμενων που εργάζονται ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο. Αυτό γίνεται εφικτό κατανέμοντας τις εργασίες του συστήματος μεταξύ του εξυπηρετητή και των χρηστών. Η αρχιτεκτονική του MentorChat παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.
Χρησιμοποιώντας το MentorChat οι επιμορφούμενοι μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα για να συμμετέχουν σε μια σύγχρονη συνεργατική δραστηριότητα που βασίζεται σε ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων (text-based chatting). Μια δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει πολλές φάσεις, κάθε μία από τις οποίες αφορά ένα διαφορετικό θέμα συζήτησης (Εικόνα 2, Α). Σε κάθε φάση οι ομάδες μαθητών καλούνται να συζητήσουν και να δώσουν μια κοινή απάντηση στο ερώτημα που τους έχει τεθεί για τη συγκεκριμένη φάση. Οι επιμορφούμενοι μπορούν να συνομιλήσουν πληκτρολογώντας και ανταλλάσσοντας γραπτά μηνύματα ή χρησιμοποιώντας την λειτουργία «αναγνώρισης φωνής» για τη συγγραφή και αποστολή των μηνυμάτων μέσω φωνής (Εικόνα 2, Β).
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας των μαθητών ένας διαλογικός πράκτορας μπορεί να παρέμβει εμφανίζοντας (και διαβάζοντας) ερωτήσεις που σχετίζονται με το τρέχων θέμα συζήτησης και έχουν ως στόχο να «πυροδοτήσουν» το διάλογο των μαθητών γύρω από σημαντικές έννοιες του γνωστικού αντικειμένου της δραστηριότητας. Ο εικονικός πράκτορας στο περιβάλλον του MentorChat διαθέτει μια δυσδιάστατη ανθρωπομορφική αναπαράσταση (Εικόνα 2, Γ) ενώ τα μηνύματα του εμφανίζονται έξω (αριστερά) από το κεντρικό παράθυρο ανταλλαγής μηνυμάτων των επιμορφούμενων (Εικόνα 2, Δ). Η συγκεκριμένη στρατηγική σχεδίασης διατηρεί το μήνυμα του πράκτορα σε μόνιμα ορατό σημείο προσφέροντας τη δυνατότητα απάντησης όποτε οι επιμορφούμενοι το επιθυμούν.
Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το MentorChat για να δημιουργήσει μια συνεργατική μαθησιακή δραστηριότητα όπου οι μαθητές θα κληθούν να συζητήσουν και επιλύσουν μία σειρά από εργασίες. Κατά τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η διεπαφή του συστήματος που αφορά τον εκπαιδευτικό επιτρέπει τις εξής λειτουργίες: (α) την διαχείριση των συμμετεχόντων καθώς και των ομάδων, (β) την εισαγωγή των ερωτημάτων/θεμάτων που αντιστοιχούν στις διαφορετικές φάσεις συζήτησης της δραστηριότητας, (γ) την ζωντανή παρακολούθηση των συνομιλιών όλων των ομάδων και (δ) την διαμόρφωση του γνωστικού μοντέλου που προσδιορίζει τις παρεμβάσεις του πράκτορα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Για τον καθορισμό του γνωστικού μοντέλου ο εκπαιδευτικός καλείται να εισάγει μία λίστα από έννοιες (λέξεις ή φράσεις) κλειδιά. Αξιοποιώντας τις έννοιες αυτές, τους αλγορίθμους αναγνώρισης όμοιων συμβολοσειρών καθώς και τα διαθέσιμα λεξικά του συστήματος, ο πράκτορας είναι σε θέση να αντιληφθεί το τρέχων θέμα συζήτησης και να συνθέσει δυναμικά τις παρεμβάσεις του. Οι παρεμβάσεις αυτές προέρχονται από τη θεωρία του «Ακαδημαϊκά Παραγωγικού Διαλόγου» καλώντας τον επιμορφούμενο είτε να εξωτερικεύσει το συλλογισμό του γύρω από κάποια έννοια κλειδί (π.χ. «Γιατί πιστεύεις πως το Χ είναι σημαντικό;») είτε να επιχειρηματολογήσει σε σχέση με τον συλλογισμό που έχει εκφράσει ο συνεργάτης του (π.χ. «Συμφωνείς ή διαφωνείς με όσα είπε ο συνεργάτης σου για το Χ; Γιατί;»).

Διαχειριστική Ομάδα
Στέργιος Τέγος, Σταύρος Δημητριάδης,
Αναστάσιος Καρακώστας, Θρασύβουλος Τσιάτσος
Research Areas:

Phone:
Location:

Google Scholar Link:
Researchgate Link:
Personal Webpage:
Short CV:
Conversational Pedagogical Agents Computer Supported Collaborative Learning
+30-231099.1938
Kalamaria, Office 22, Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki, Greece
Stavros Demetriadis holds a Bachelor Degree from Physics Department, Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) (1983) and a 2year Master Diploma in Electronic Physics (1986). Being a high school Informatics teacher since 1989 he grew an interest in the use of Information and Communication Technologies (ICT) in Education and he entered the Department of Informatics, AUTh as a PhD student and research assistant in 1993. He got his PhD in "Multimedia Technology in Education" in 2000 and joined the Department of Informatics, AUTh as a Lecturer in 2002.
Stavros Demetriadis is currently an Assistant Professor with the Department of Informatics, AUTh teaching courses and conducting research in the broader area of Technology-Enhanced Learning.
His research interests include:
- Adaptive and Intelligent systems for Collaborative learning support
- Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) with emphasis on Collaboration Scripts
- Multimedia learning
- Advancing students' Computational Thinking with the use of Educational Robotics and Tangible systems for programming
- Teacher Training in the Use of ICT for Learning
- Constructivist Learning Environments
- Game-based Learning
His current (September 2011) scientific publications are:
- 23 papers in International Journals (refereed)
- 51 papers in Proceedings of International Conferences (refereed)
- 39 papers in Proceedings of Greek National Conferences (refereed)
- 6 Chapters in international edited volumes (refereed)
- 5 books in Greek (author or co-author)
Research Areas:
Phone:
Location:


Google Scholar Link:
Researchgate Link:
Personal Webpage:
Short CV:
-
+30-231099.8406
New Building of School of Sciences, Office 4.15, Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki, Greece
-
Το MentorChat είναι ένα πρωτότυπο σύστημα υποστήριξης της συνεργασίας που εστιάζει στη χρήση ευέλικτων διαλογικών πρακτόρων με στόχο την υποστήριξη της συνεργασίας και τη δημιουργία πρόσφορων συνθηκών παραγωγικού διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευομένων.
Το MentorChat αναπτύχθηκε ως ένα διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό/ερευνητή να οργανώσει μια συνεργατική εκπαιδευτική δραστηριότητα και να παραμετροποιήσει τις παρεμβάσεις του διαλογικού πράκτορα. Για την υλοποίηση του MentorChat χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες προγραμματισμού HTML5, CSS3, AJAX, PHP και MySQL. Το MentorChat μπορεί αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει δραστηριότητες τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Η αρχιτεκτονική του βασίζεται στο μοντέλο του «πελάτη-εξυπηρετητή» που επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργήσει αποδοτικά για πολλαπλές ομάδες επιμορφούμενων που εργάζονται ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο. Αυτό γίνεται εφικτό κατανέμοντας τις εργασίες του συστήματος μεταξύ του εξυπηρετητή και των χρηστών. Η αρχιτεκτονική του MentorChat παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.
Χρησιμοποιώντας το MentorChat οι επιμορφούμενοι μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα για να συμμετέχουν σε μια σύγχρονη συνεργατική δραστηριότητα που βασίζεται σε ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων (text-based chatting). Μια δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει πολλές φάσεις, κάθε μία από τις οποίες αφορά ένα διαφορετικό θέμα συζήτησης (Εικόνα 2, Α). Σε κάθε φάση οι ομάδες μαθητών καλούνται να συζητήσουν και να δώσουν μια κοινή απάντηση στο ερώτημα που τους έχει τεθεί για τη συγκεκριμένη φάση. Οι επιμορφούμενοι μπορούν να συνομιλήσουν πληκτρολογώντας και ανταλλάσσοντας γραπτά μηνύματα ή χρησιμοποιώντας την λειτουργία «αναγνώρισης φωνής» για τη συγγραφή και αποστολή των μηνυμάτων μέσω φωνής (Εικόνα 2, Β).
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας των μαθητών ένας διαλογικός πράκτορας μπορεί να παρέμβει εμφανίζοντας (και διαβάζοντας) ερωτήσεις που σχετίζονται με το τρέχων θέμα συζήτησης και έχουν ως στόχο να «πυροδοτήσουν» το διάλογο των μαθητών γύρω από σημαντικές έννοιες του γνωστικού αντικειμένου της δραστηριότητας. Ο εικονικός πράκτορας στο περιβάλλον του MentorChat διαθέτει μια δυσδιάστατη ανθρωπομορφική αναπαράσταση (Εικόνα 2, Γ) ενώ τα μηνύματα του εμφανίζονται έξω (αριστερά) από το κεντρικό παράθυρο ανταλλαγής μηνυμάτων των επιμορφούμενων (Εικόνα 2, Δ). Η συγκεκριμένη στρατηγική σχεδίασης διατηρεί το μήνυμα του πράκτορα σε μόνιμα ορατό σημείο προσφέροντας τη δυνατότητα απάντησης όποτε οι επιμορφούμενοι το επιθυμούν.
Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το MentorChat για να δημιουργήσει μια συνεργατική μαθησιακή δραστηριότητα όπου οι μαθητές θα κληθούν να συζητήσουν και επιλύσουν μία σειρά από εργασίες. Κατά τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η διεπαφή του συστήματος που αφορά τον εκπαιδευτικό επιτρέπει τις εξής λειτουργίες: (α) την διαχείριση των συμμετεχόντων καθώς και των ομάδων, (β) την εισαγωγή των ερωτημάτων/θεμάτων που αντιστοιχούν στις διαφορετικές φάσεις συζήτησης της δραστηριότητας, (γ) την ζωντανή παρακολούθηση των συνομιλιών όλων των ομάδων και (δ) την διαμόρφωση του γνωστικού μοντέλου που προσδιορίζει τις παρεμβάσεις του πράκτορα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Για τον καθορισμό του γνωστικού μοντέλου ο εκπαιδευτικός καλείται να εισάγει μία λίστα από έννοιες (λέξεις ή φράσεις) κλειδιά. Αξιοποιώντας τις έννοιες αυτές, τους αλγορίθμους αναγνώρισης όμοιων συμβολοσειρών καθώς και τα διαθέσιμα λεξικά του συστήματος, ο πράκτορας είναι σε θέση να αντιληφθεί το τρέχων θέμα συζήτησης και να συνθέσει δυναμικά τις παρεμβάσεις του. Οι παρεμβάσεις αυτές προέρχονται από τη θεωρία του «Ακαδημαϊκά Παραγωγικού Διαλόγου» καλώντας τον επιμορφούμενο είτε να εξωτερικεύσει το συλλογισμό του γύρω από κάποια έννοια κλειδί (π.χ. «Γιατί πιστεύεις πως το Χ είναι σημαντικό;») είτε να επιχειρηματολογήσει σε σχέση με τον συλλογισμό που έχει εκφράσει ο συνεργάτης του (π.χ. «Συμφωνείς ή διαφωνείς με όσα είπε ο συνεργάτης σου για το Χ; Γιατί;»).

Διαχειριστική Ομάδα
Στέργιος Τέγος, Σταύρος Δημητριάδης,
Αναστάσιος Καρακώστας, Θρασύβουλος Τσιάτσος
Research Areas:

Phone:
Location:

Google Scholar Link:
Researchgate Link:
Personal Webpage:
Short CV:
Conversational Pedagogical Agents Computer Supported Collaborative Learning
+30-231099.1938
Kalamaria, Office 22, Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki, Greece
Stavros Demetriadis holds a Bachelor Degree from Physics Department, Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) (1983) and a 2year Master Diploma in Electronic Physics (1986). Being a high school Informatics teacher since 1989 he grew an interest in the use of Information and Communication Technologies (ICT) in Education and he entered the Department of Informatics, AUTh as a PhD student and research assistant in 1993. He got his PhD in "Multimedia Technology in Education" in 2000 and joined the Department of Informatics, AUTh as a Lecturer in 2002.
Stavros Demetriadis is currently an Assistant Professor with the Department of Informatics, AUTh teaching courses and conducting research in the broader area of Technology-Enhanced Learning.
His research interests include:
- Adaptive and Intelligent systems for Collaborative learning support
- Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) with emphasis on Collaboration Scripts
- Multimedia learning
- Advancing students' Computational Thinking with the use of Educational Robotics and Tangible systems for programming
- Teacher Training in the Use of ICT for Learning
- Constructivist Learning Environments
- Game-based Learning
His current (September 2011) scientific publications are:
- 23 papers in International Journals (refereed)
- 51 papers in Proceedings of International Conferences (refereed)
- 39 papers in Proceedings of Greek National Conferences (refereed)
- 6 Chapters in international edited volumes (refereed)
- 5 books in Greek (author or co-author)
Research Areas:
Phone:
Location:


Google Scholar Link:
Researchgate Link:
Personal Webpage:
Short CV:
-
+30-231099.8406
New Building of School of Sciences, Office 4.15, Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki, Greece
-

To be filled

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 16, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Εργαστηρίο Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών
Τμήμα Πληροφορικής, ΤΘ 114
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

(+30)2310 991937 (Lab I),
(+30)2310 991935 (Lab II)

Fax

(+30)2310 998419

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ